statuten en reglementen

De vereniging heeft een gelaagd reglement, zoals dat bij de meeste verenigingen het geval is. Zo is het sportschool reglement onderdeel van het huishoudelijk reglement en is het huishoudelijk reglement weer onderdeel van de statuten. Ieder lid is bij het aangaan van zijn lidmaatschap (inschrijving) akkoord gegaan met het in de statuten en reglementen van de vereniging bepaalde. Het belangrijkste reglement om door te nemen is het sportschool reglement, omdat daarin de regels m.b.t. het lidmaatschap en financiële verplichtingen zijn geregeld. Lees ook de dojo regels goed door, deze gaan over de praktische zaken tijdens de trainingen.

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Kempo Vereniging Shaolin Ch’uan Fa, zij is gevestigd te Utrecht. 

Artikel 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 3. De vereniging heeft ten doel: 

 • de bevordering van de kennis van de Kempo, bevordering van het uitoefenen van de sport als zijnde een bewegingsleer en verdedigingssport; 
 • de behartiging van de belangen harer leden en de bevordering van het vriendschappelijk verkeer harer leden onderling. 

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door: 

 • het houden van trainingen en demonstraties en open avonden alleen of in samenwerking met andere verenigingen; 
 • het houden van vergaderingen; 
 • het uitgeven of doen uitgeven van een orgaan; 
 • het aanleggen en onderhouden van een bibliotheek; 
 • het aantrekken van andere kleine groepen die zich bezig houden met de sport; 
 • de aansluiting bij- en samenwerking met andere organisaties, werkzaam in het belang van de Budo-sporten; 
 • het aanwenden van alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn. 


Artikel 4. Het bestuur van de vereniging is verplicht de vereniging en de bestuursleden die bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen in te schrijven in een openbaar register bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging is gevestigd. Ook wijzigingen in de statuten of in het bestuur dienen te worden ingeschreven. 

Artikel 5. De vereniging kent gewone leden, leden van verdienste en ereleden. Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet- toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
Tot lid van verdienste kunnen door de algemene vergadering worden benoemd leden die zich bij de trainingen in het bijzonder verdienstelijk maken of hebben gemaakt, en leden die zich in het algemeen jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 
Tot erelid kunnen door de algemene vergadering worden benoemd personen die zich voor de sport in het algemeen en jegens de vereniging in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 

Artikel 6. Het lidmaatschap eindigt: 

 • door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van een vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; 
 • door opzegging door het lid; 
 • door opzegging namens de vereniging; 
 • door ontzetting. 

Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
De opzegging geschiedt door het bestuur. 
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
De ontzetting geschiedt door het bestuur, en wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, medegedeeld. Hij kan binnen een maand na ontvangst van de mededeling tegen de ontzetting bij de algemene vergadering in beroep gaan. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 

Artikel 7. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van de gewone leden, donaties, subsidies, legaten en andere verkrijgingen. 
De contributie die ieder der gewone leden jaarlijks verschuldigd is, wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

Artikel 8. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit drie of vijf personen. 

 • Bestuursleden dienen de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt. 
 • Bestuursleden worden uit een door het bestuur opgemaakte bindende voordracht door de algemene vergadering uit de leden benoemd. Aan de bindende voordracht kan het bindend karakter slechts worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan ieder door haar benoemd bestuurslid ook weer ontslaan. 
 • Het bestuur is slechts met toestemming van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 


Artikel 9. De vereniging kan in en buiten rechte slechts vertegenwoordigd worden door twee tezamen handelende bestuursleden. 

Artikel 10 Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, doch ten minste een maal per jaar. 
Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een terplaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad. De oproeping tot een algemene vergadering door het bestuur geschiedt bij oproepbrieven, gericht aan de adressen van leden. 
De oproepbrieven vermelden plaats, datum en agenda der vergadering. 
De oproeping geschiedt niet later dan vijf dagen voor die van de vergadering. 

Artikel 11. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering. Ieder gewoon lid en lid van verdienste heeft een stem. Ieder lid kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, laten vertegenwoordigen door een ander lid. 

 • De voorzitter en secretaris van het bestuur treden ook als zodanig op bij de algemene vergadering. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
 • Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats, tussen de twee personen die tezamen het hoogste stemmenaantal hadden. In geval bij stemming over twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van de beiden is benoemd. 
 • Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. 
 • Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemmen gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
 • Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 
 • Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 
 • Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 


Artikel 12. Het boekjaar der vereniging valt samen met het kalenderjaar. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en van haar bevindingen verslag uitbrengt aan de algemene vergadering. 

Artikel 13. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit, genomen met twee/derde meerderheid der uitgebrachte stemmen van de algemene vergadering, tot welke vergadering is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. 

 • Van het voorstel tot statutenwijziging moet ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
 • De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notaridle akte is opgemaakt. Een afschrift van de akte moet in de openbare registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is ingeschreven, worden gedeponeerd. 


Artikel 14. De vereniging wordt ontbonden: 

 • door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering (het bepaalde in artikel 13 lid 1 is van overeenkomstige toepassing); 
 • door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 
 • door de rechter in de gevallen in de wet bepaald; 
 • door het geheel ontbreken van leden. 

Van de ontbinding moet inschrijvingen worden gedaan in de openbare register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is ingeschreven. 

 • De algemene vergadering besluit tot de bestemming van het batig saldo der vereniging. 
 • Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden der vereniging gedurende dertig jaren berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de algemene vergadering. De bewaarder is gehouden zijn aanwijzing te doen inschrijven in de openbare registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is ingeschreven. 


Artikel 15. De algemene vergadering is bevoegd een huishoudelijk reglement op te stellen, waarin nadere regels worden vastgelegd over al die onderwerpen die de vereniging betreffen die zij wenselijk acht. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten. 

Artikel 16. Bij geschil omtrent de uitlegging of toepassing van deze statuten, het huishoudelijk reglement en verdere reglementen, zo ook in alle gevallen, waarin door de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement of enig ander reglement niet is voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 1. Waar in dit reglement wordt gesproken van de vereniging, wordt daarmede bedoeld de Kempo Vereniging Shaolin Ch\’uan Fa, afgekort S.C.F. 

Artikel 2. Het bestuur als geheel alsmede elk der bestuursleden afzonderlijk is verplicht aan de ledenvergadering verantwoording af te leggen van zijn doen en laten. 

Artikel 3. De voorzitter leidt de vergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij opent en sluit de debatten en is verplicht deze te heropenen indien de meerderheid der aanwezige leden resp. bestuursleden zulks wenst. 
Hij oefent toezicht uit op de werkzaamheden der overige bestuursleden. Hij tekent de notulen na goedkeuring door de vergadering en voorts alle stukken van bijzondere aard of gewicht, welke van de vereniging uitgaan. 

Artikel 4. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis. 

Artikel 5. De secretaris voert de correspondentie, tekent alle uitgaande stukken en houdt daarvan een afschrift. Hij roept de leden resp. bestuursleden op tot de ledenvergadering resp. bestuursvergadering, zorgt voor de toezending aan de leden resp. bestuursleden van alle voor hen bestemde schriftelijke mededelingen van de vereniging. Hij houdt de notulen van alle leden en bestuursvergaderingen. Hij brengt op de jaarvergadering verslag uit over de toestand van de vereniging in het laatstelijk verstreken verenigingsjaar. Hij beheert het archief der vereniging. 


Artikel 6. De penningmeester houdt nauwgezet boek van alle inkomsten en uitgaven. Hij beheert de gelden der vereniging, draagt zorg voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden alsmede voor de betaling van alle door de vereniging verschuldigde gelden. Hij voert de administratie op zodanige wijze dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen alsmede de stand der contributie betalingen onmiddellijk zijn vast te stellen. Hij brengt op de jaarvergadering verslag uit over de financidle toestand der vereniging in het laatstelijk verstreken verenigingsjaar. Hij is voor de onder zijn beheer zijnde gelden persoonlijk aansprakelijk. 

Artikel 7. De overige bestuursleden hebben tot taak de voorzitter, secretaris vice-voorzitter en penningmeester behulpzaam te zijn en hen bij derzelver ontstentenis te vervangen. 

Artikel 8. Indien een bestuurslid tussentijds wenst af te treden, is het gehouden binnen vier weken een ledenvergadering uit te schrijven teneinde in de ontstane vacatures te voorzien. Het aftredende bestuur blijft in functie totdat het nieuw gekozen bestuur zijn taak heeft aangevangen. 

Artikel 9. Indien het gehele bestuur tussentijds wenst af te treden,is het gehouden binnen vier weken een ledenvergadering uit te schrijven teneinde in de ontstane vacatures te voorzien. Het aftredende bestuur blijft in functie totdat het nieuw gekozen bestuur zijn taak heeft aangevangen. 

Artikel 10. De gelden der vereniging kunnen worden aangewend voor huishoudelijke uitgaven, het orgaan, propaganda, huldeblijken, excursies, vergaderingen, lezingen en bijeenkomsten, de bibliotheek alsmede voor alle doeleinde, welke aan het doel der vereniging bevorderlijk zijn. 

Artikel 11. Alle betalingen dien voorzover mogelijk slechts tegen behoorlijk bewijs van kwijting te worden gedaan. 

Artikel 12. Geen der leden kan persoonlijk aanspraken doen gelden op de geld middelen en de overige bezittingen der vereniging. 

Artikel 13. Ereleden en leden van verdienste worden uitgenodigd tot het bijwonen der bestuursvergaderingen. Zij hebben aldaar een adviserende stem. 

Artikel 14. Op de jaarvergadering wordt op voordracht van het bestuur een kascommissie benoemd, welke tot taak heeft de boeken en bescheiden van de penningmeester over het lopende verenigingsjaar te controleren en van haar bevindingen op de daaropvolgende jaarvergadering schriftelijk verslag uit te brengen. De kascommissie bestaat uit twee leden en twee plaatsvervangende leden, welke geen zitting mogen hebben in het bestuur. Telkenjare treden het langst zitting hebbende lid en zijn plaatsvervanger af en zijn dan niet onmiddellijk herkiesbaar. 


Artikel 15. Indien op een algemene ledenvergadering schriftelijk gestemd zal moeten worden, worden door de voorzitter drie aanwezige leden aangewezen om tezamen het stembureau te vormen. De leden van het stembureau wijzen uit hun midden een voorzitter aan. De voorzitter van het stembureau maakt de uitslag der stemming bekend. 

Artikel 16. Een sportschool binnen de vereniging heeft al of niet zijn eigen reglement dat van toepassing is op de aldaar trainende leden en geldt als onderdeel van dit huishoudelijk reglement. Het is tot stand gekomen zoals in art. 15 van de statuten is bepaald. 

Artikel 17. Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 1980. Het kan te allen tijde worden gewijzigd met inachtneming van het in dier zaken in de statuten bepaalde.

Artikel 1. Waar in dit reglement wordt gesproken van “de vereniging”, wordt daarmee bedoeld de Kempo vereniging Shaolin Ch’uan Fa. Waar in dit reglement wordt gesproken van “de sportschool”, wordt daarmede bedoeld een bij deze vereniging aangesloten sportschool (of afdeling). 

Artikel 2. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn met hetgeen in de statuten en andere reglementen der vereniging bepaalde en is bij het aangaan van het lidmaatschap hiermee akkoord gegaan. 

Artikel 3. Ieder persoon die door training verbonden is aan de sportschool dient lid te zijn van de vereniging. 

Artikel 4. Het trainen bij de sportschool eindigt: 
a. Bij eindiging van het lidmaatschap bij de vereniging. 
b. Door opzegging van deelname aan de trainingen per aangetekend schrijven en wel met een opzegtermijn van een kalendermaand. 

Artikel 5. De trainende leden hebben recht op tenminste twee uren training per week, met uitzondering van de vastgestelde vakantieperioden en mits verder aan alle andere bepalingen wordt voldaan. 

Artikel 6. De leden dienen de gedragsregels van de sportschool en de hiermee samengaande discipline te eerbiedigen. Deze worden in de trainingsruimte bekend gemaakt. Het recht op training vervalt indien men niet op tijd voor de aanvang gereed is en indien men zich niet aan deze gedragsregels houdt. 

Artikel 7. De sportschool kent een gradatie systeem ten behoeve van de voortgang in de Shaolin-leer. De graden worden afzonderlijk door afleggen van een examen behaald, of honorair verleend. 


Artikel 8. Op verzoek en in onderling overleg kan een examendatum worden vastgesteld. Het examen wordt dan alleen afgenomen, indien voorafgaande aan het examen de graduatiekaart is ingeleverd en het examengeld is voldaan. Tevens dient de voorgeschreven kleding in orde te zijn (zie artikel 10). 

Artikel 9. Bij het onderbreken van training langer dan 6 maanden, vervallen alle graden lager dan bruine band. De bruine band blijft voor de sportschool geldig. 

Artikel 10. Bij deelname aan de training mag zonder persoonlijke toestemming geen afwijkende kleding, emblemen, banden of schoeisel gedragen worden. Voorgeschreven emblemen moeten op de juiste plaats zijn bevestigd. Het dragen ven sieraden scherpe of harde voorwerpen is volstrekt verboden. 

Artikel 11. Ieder lid dient zich in en buiten de trainingsruimte correct te gedragen, met respect voor de sport en zijn trainers en zal nimmer de kunst en kennis dezer misbruiken. Uitdagend gedrag, bluf, opschepperij en provocatie alsmede wedijvering en krachtmeting, kunnen aanleiding zijn tot uitsluiting van de trainingen. 

Financiele verplichtingenArtikel 12. Bij de inschrijving wordt aangegeven op welke dagen getraind gaat worden, aan de hand hiervan wordt de contributie bepaald. Het volledige trainingsgeld is iedere kalendermaand verschuldigd ongeacht het aantal trainingen dat wordt gevolgd, of dat kan worden gevolgd en loopt zonder opzegging automatisch van maand naar maand door. Opschorting van deze verplichting is voor hele kalendermaanden in voorafgaand overleg mogelijk, voor maximaal 3 maanden. 

Artikel 13. Betaling van het trainingsgeld dient te geschieden, voorafgaand aan de betreffende periode. Bij nalatigheid wordt schriftelijk dit bedrag en bijkomende administratie kosten in rekening gebracht. 

Artikel 14. Bij eindiging van training en of het lidmaatschap blijven de financiële verplichtingen van de daaraan voorafgaande periode van kracht. Tevens komen alle met de inning gepaard gaande kosten voor zijn rekening. 

Artikel 15. Inkomsten van de sportschool bestaan uit trainingsgelden, examengelden en andere baten. Geen der leden kan persoonlijk aanspraken doen gelden op de geldmiddelen en overige bezittingen van de sportschool. 

Artikel 16. De geldmiddelen der sportschool kunnen worden aangewend voor propaganda, onderricht, huishoudelijke uitgaven, huur en trainingsmateriaal en voor alle andere doeleinden welke voor het doel der sportschool bevorderlijk zijn. 


AansprakelijkheidArtikel 17. Deelname aan de trainingen en andere activiteiten van de sportschool zijn geheel op eigen risico. Het kan wenselijk zijn de dekking van persoonlijke verzekeringen aan te passen. 

Artikel 18. Indien er lichamelijke omstandigheden zijn die door training nadelig beïnvloed kunnen worden, adviseren wij een arts te raadplegen en of een sportkeuring te ondergaan. 

Artikel 19. De vereniging, sportschool resp. trainers stellen zich niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging van eigendommen noch voor ongevallen of lichamelijk letsel. 

Artikel 20. Dit reglement is bedoeld als beschreven in artikel 17 van het huishoudelijk reglement der vereniging en treedt in werking op 6 mei 1996. Het kan te allen tijde worden gewijzigd met inachtneming van het ter dier zaken in de statuten bepaalde.

Binnen de trainingsruimte (dojo) hebben we een aantal afspraken. We hebben die afspraken gemaakt om een omgeving te creëren waarin de trainingen goed kunnen verlopen. Daarnaast biedt het een kans voor persoonlijke ontwikkeling. Als je aan het trainen bent, respecteer dan de afspraken die gelden in de dojo. Je schept op die manier de juiste mentale instelling voor beoefening van de vechtkunst.

 Omgang met elkaar

      ·        We behandelen elkaar met respect. Dit betekent dat iedereen zichzelf mag zijn, en dat we elkaar accepteren zoals we              zijn.

·        We creëren een omgeving waarin we kunnen leren. Heb geduld voor jezelf en voor elkaar. Fouten maken is niet fout, want van fouten kan je leren.

·        We nemen verantwoordelijkheid voor onze acties. Probeer eerlijk te zijn tegen de trainers, je trainingspartners en jezelf.

·        We helpen elkaar als dat nodig is. Soms betekent helpen dat je ‘niets’ doet, want zelf iets uitvogelen kan veel waarde hebben.

·        We communiceren goed met elkaar. Als je vragen hebt, of je wil wat overleggen, dan kan je altijd bij elkaar of bij de trainers terecht.

 

Gebruik van de vechtkunst binnen en buiten de dojo

·        Respect voor elkaar en de trainers staat voorop.

·        Bij het trainen van een vechtkunst leer je omgaan met gevaarlijke technieken. Tegelijkertijd leer je inschatten wanneer het wel of niet noodzakelijk is geweld ter zelfverdediging te gebruiken. In de meeste situaties is dit niet noodzakelijk!

·        Indien iemand te veel geweld gebruikt binnen of buiten de dojo, of zich op een andere manier slecht aan de dojo afspraken houdt, dan kan dit in overleg met het bestuur tot uitsluiting van de vereniging leiden.

 

Kleding en uiterlijk

·        Als beginner volstaat het om een lange zwarte sportbroek te dragen, met een zwart t-shirt (eventueel van de vereniging). Na een aantal maanden wordt er van je verwacht dat je een Kempo pak gaat dragen.

·        We dragen geen banden, omdat we het niet nodig vinden op deze manier onderscheid te maken in niveau, en het dragen van een band de vrijheid van je bewegingen tijdens de training in de weg zit.

·        Zorg ervoor dat de knoopjes van je pak dicht zitten, het touwtje van je broek naar binnen hangt en dat je geen sokken draagt. Als je niet op blote voeten wil trainen dan mag je kung fu schoentjes dragen. Het Kempo jasje mag alleen uit wanneer je een zwart t-shirt draagt (liefst van de vereniging en anders zonder opdruk).

·        Kleding behoort netjes en schoon te zijn.

·        Nagels van zowel de vingers als de tenen dienen ten alle tijden kort geknipt te zijn om verwondingen bij anderen te voorkomen.

·        Lang haar gelieve in een staart of op een andere manier vastzittend te dragen.

·        Sieraden, horloges en andere accessoires mogen om veiligheidsredenen niet gedragen worden.

 

Groetrituelen

Zowel in het begin als bij het einde van de training vindt er een groetritueel plaats, waarbij eerst zittend en daarna staand wordt gegroet:

Zittende groet: zit in zazen, of in kleermakerszit als zazen niet mogelijk is. Er heerst absolute stilte in de dojo. Na begroeting door de trainers maak je een buiging naar voren waarbij je je armen met vuisten eerst voorlangs kruist en dan opzij brengt. Vervolgens probeer je in één vloeiende beweging op te staan naar heisoku dachi.

Staande groet: sta in heisoku dachi (of heisoku dachi als je bruine band of hoger hebt), houd je linkerhand open en maak van rechts een vuist. Laat je vingers (links) en knokkels (rechts) naar boven wijzen, laat je handen elkaar op borsthoogte raken en strek ze naar voren uit. Tegelijkertijd zeggen we Tadjoe om elkaar te groeten, bedanken en respect te tonen. Blijf op je plaats staan totdat het hele groetritueel klaar is.

·        Als je laat bent en tijdens het groetritueel de dojo betreedt, dan willen we dat je in de deuropening wacht tot het groetritueel klaar is. Pas als de trainer jou heeft gegroet mag je de dojo betreden. Dit geldt ook als je nog later bent en pas na het groetritueel de dojo betreedt.

·        De trainers worden tijdens de training aangesproken met sensei of sempai. Eventueel kan je zijn/haar naam daarachter noemen. De stijlhouder mag ook met de Chinese term sifu worden aangesproken.

 

Overige afspraken

·        Indien men later bij de training wil aansluiten, of eerder weg wil gaan, dan dient dit van te voren met de lesgevende trainer overlegd te worden.

·        Men mag de dojo tijdens de training alleen verlaten nadat hiervoor toestemming is gegeven door de lesgevende trainer.

·        Gelieve blessures van te voren bij de lesgevende trainer te benoemen.

·        Het materiaal hok in de gymzaal is alleen toegankelijk voor de trainers. Dit geldt ook voor de kast van de vereniging.

·        Als je komt trainen, mag je nooit op de banken zitten om uit te rusten.

·        Als je een partneroefening doet, dan groet je elkaar voor en na de oefening.